7. S.Mümtazın tapıb yığdığı fotoşəkillər

Azərbaycan yazıçıları. Bakı, 05.03.1926.

(Altyazıları Salman Mümtazın, əlavələr Ə.Tahirzadənindir).

Soldan. Ön cərgə (oturanlar): 1) “Raqi” Mirzə Əbdülxaliq, 2) “Vahid” Əliağa, 3) Hüseynzadə Əli, 4) “Nəcdət” (Əfəndiyev) Adil, 5) Əhməd Cavad, 6) Əfəndizadə Cabbar, 7) Musaxanlı Atababa, 8) Rəfili Mikayıl, 9) “Hambal” (Abbaszadə) Bayraməli,

10) Rəsulzadə Ağahüseyn.

Orta cərgə: 1) “Fəna” Mirzə Rəhim, 2) “Cənnəti” Əbdülxaliq, 3) “Mənsur” Səməd, 4) “Azər” (İmaməliyev) Məşədi, 5) Qiyasbəyli Mədinə xanım, 6) Cəbiyev Həbib, 7) Köprülüzadə Mehmet Fuad (Türkiyə), 8) Talıblı Böyükağa, 9) Əfəndizadə Şəfiqə xanım,

10) Vəzirov Nəcəf bəy, 11) Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy, 12) Çobanzadə Bəkir, 13) Məhəmmədzadə Cəlil, 14) “Müniri” Ağadadaş.

Арха cərgə: 1) Yusifzadə Mirzə Cəlal, 2) “Seydi” (Seyidzadə) (Mir)bədrəddin, 3) “Mümtaz” (Əsgərzadə) Salman, 4) Axundov Süleyman Sani, 5) “Şaiq” (Talıbzadə) Abdulla, 6) İsmayıl Hikmət (Türkiyə), 7) “Cavid” (Rasizadə) Hüseyn, 8) Kərimov Əli, 9) Yusifzadə (Ağa)əli Mirzə Cəlal oğlu, 10) Qasımbəyli Qulamrza, 11) Sami Kamal (Türkiyə), 12) Qənizadə Sultanməcid, 13) Pepinov Əhməd(cövdət), 14) Cəfərzadə Əliisgəndər, 15) Əfəndizadə Abdulla bəy, 16) Yusif (Yazıçılar Cəmiyyətinin kuryeri), 17) “Sadiq” (Sadıqzadə) Seyid Hüseyn.


0. Elm qəzeti. 08.04.1989

Bilinməyən

Asi Abdulla bəy Əli bəy o. (1841-1874)

Aşiq Əbdüssəməd bəy Cavanşir

Aşiq Məhəmməd bəy

Aşüftə

Azər İbrahim bəy Əli bəy o. (1836-1885)

Bahar Mirzə Nəsrullah (1834-1883)

Baki! Məşədi Əyyub (1866-1909)

Bayqara Sultan Hüseyn

Behbudov Mustafa bəy (ortada)

Bülbül Məşədi Məhəmməd (1863-1918) (Cabbar Qaryağdıoğlunun qardaşı)

Çakər Molla Mahmud (Naxçıvanlı)

Cənnəti (Qafarzadə) Mirzə Əbdülxaliq Əbdülqafar o. (1855-1931)

Daruğə İsmayıl bəy (1842-1891)

Əli ağa, Haşim, Sofi Kərbəlayı Məhəmməd

Əli ağa

Əliəsgərzadə Mirzə Mehdi. 15.11.1911

Fəna Mirzə Rəhim Mirzə Məhəmmədbağır o. (1841-1931)

Fuladov Xosrov bəy

Fuladov Xudadad bəy

Hacı Mirzə Ağası (Məhəmməd çah Qacarın baş vəziri)

Hadi Məhəmməd(sağda), Zeynalov Həbib (ya da Xəlilov Balabəy)

Hadi Sidqi uşaqlarıyla

Hatif Mirzə Məhəmməd(Axundzadə)

Həkim (Qayıbov) Mirzə Məhəmmədqulu Molla Həsən o.- Natəvanın həkimi

Həsən Gül

Kəminə(Tahirzadə) Fatma xanım

Lövhi Məşədi Nəsir

Məlikov Rza bəy (&-15.5.1874). Şamaxılı

Məmai Məmo bəy Hacı Əhməd o. (1834-1918)

Məxfi (Vəlizadə) Məhəmmədəli bəy (1821-1892)

Minasazov Hüseyn bəy. 1908

Naci Mirzə Məcid Raci oğlu

Nalə Mirzə Məhəmmədhəsən (1850-1917)

Nami Mürtəzaqulu xan Qacar (Ağaməhəmməd şahın qardaşı)

Naseh (Əfəndizadə) Ağaəli bəy (1856-1914)

Nasir Hacı Qasım oğlu

Nazir (Qayıbov) Abbas ağa

Nəvvab Mirmöhsün ağa (1833-1919)

Piran Mirzə Sadıq (1811-1892)

Qaçaq Nəbi

Qacar Abbas Mirze

Qacar Bəhmən Mirzə

Qarabaği (Yüzbaşov) Mirzə Həsən Alı yüzbaşı o. (1824-1904)

Qaradaği Həsənəli xan. 1895

Qəmküsar (Nəcəfov) Əliqulu

Qüdsi Mirzə Həsib (1828-1908)

Qürrətüleyn Tahirə xanım

Rüstəmbəyov İsgəndər bəy (1845-1918)

Sabir (Tahirzadə) Mirzə Əliəkbər

Şahin Əliheydər

Sail İsrafil ağa

Səba Mirzə İbrahim. (S.Mümtaza M.Müctəhidzadədən. 14.3.1921)

Səbur Baxış bəy (1863-1931)

Səbur Əlipaşa (1885-&)

Səfa Qara Məhəmməd Hacı Hüseyn o. (1851-1876)

Səfəvi (Xətai) Şah İsmayıl

Səfəvi Şah Abbas (Birinci)

Səfəvi Şah Təhmasib

Səlmas! Səid

Səməndər Mirzə Əbdülıli Ağaəmin o. (&-1920)

Sərraf Hacı Məhəmmədrza

Səttar (xanəndə)

Seydi (Məhəmmədzadə) Mirzə Mikayıl (1862-1916)

Sidqi Məhəmmədtağı(1854-1903)

Şirvani Seyid Əzim

Şükuhi Hacı Mirzə Mehdi

Sur Abdulla Tofiq

Sürəyya Mirzə Ağadadaş (Buzovnalı)

Şuxi Mustafa ağa Kərim ağa o. (&-1895) (sağda)

Talıbzadə Hacı Əbdürrəhim bəy

Təbib Mirzə Sadıq Lətif o. (solda)

Vazeh Mirzə Şəfi, Bodenştedt

Vəfa (Usmiyev) Mehdiqulu xan Xasay xan o. (1856-1900)

Vəkilov Kərim bəy

Vəli Dadaş

Vəzirov Mahmud bəy Kazım bəy o. (1836-1902)

Vəzirov Nəcəf bəy

Vəzirzadə Kərim bəy Talıb o.

Vüsaqi (İsmayıilzadə) Mirzə Qədir (Müşfiqin atası)

Xaqan Qacar Fətəli şah

Xəlfə Vahab

Xəlxali (Nəsirzadə) Mirzə Məhəmməd

Yusif Mirzə Əbdülxalıq Yaqub o. (1853-1924). 14.11.1921

Yusif Mirzə Əbdülxalıq Yaqub o.